Reklamačný protokol

REKLAMAČNÝ PROTOKOL


BHS Reality, s.r.o., IČO: 47100222, so sídlom: Púpavová 22, 841 04  Bratislava


(ďalej len „spoločnosť“)


 


Dátum podania reklamácie : .................................


   1. Údaje o reklamajúcom (o klientovi, ktorý reklamáciu podáva)       


Meno a priezvisko :    ...........................................................................................................


Adresa :                      ............................................................................................................


Telefón:                      ..................................,  e-mail : ...........................................................


   1. Vecný obsah reklamácie (vypĺňa reklamujúci) :


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


Podpis reklamujúceho : ................................................


   1. Údaje o maklérovi (ku ktorému sa reklamácia vzťahuje)           


Meno a priezvisko :    ...........................................................................................................


Poskytnutá služba :    ............................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................  1. Vyjadrenie makléra k reklamácii :


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


Podpis makléra : ................................................


   1. Vybavenie reklamácie (vyplní konateľ spoločnosti) :


Dátum :           .....................................


Reklamácia bola uznaná za oprávnenú :                   Áno                 Nie


Odôvodnenie :


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


Spôsob vybavenia reklamácie :


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


Podpis konateľa spoločnosti : ................................................


Reklamujúci - s vybavením reklamácie súhlasím a podpis reklamujúceho:                      


Áno                 Nie                             


...................................................