Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA  O  SPRACÚVANÍ  OSOBNÝCH  ÚDAJOV (GDPR)


            Spoločnosť BHS Reality, s.r.o., so sídlom Púpavová 679/22, 841 04  Bratislava a sídlom kancelárie Komárnická 5865/26, 821 03  Bratislava, ako prevádzkovateľ - v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), si Vás dovoľuje informovať o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.


Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účel poskytovania služieb v oblasti realít vrátane predzmluvných vzťahov.


            Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah a súbor zákonov, súvisiacich s účtovno-daňovou oblasťou a s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Z tohto dôvodu sú nami požadované osobné údaje nevyhnutné na naplnenie zmluvných a legislatívnych požiadaviek.


Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť vykonávané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov/dokumentov, v tlačenej a  elektronickej podobe, ktoré obsahujú osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, rodné číslo, údaje o bankovom účte, údaje o nehnuteľnostiach, údaje o rodinnom stave, finančnej situácii a dlhoch pre potreby zabezpečenia prípravy zmlúv.


            Vaše osobné údaje budeme alebo môžeme poskytovať subjektom, ktorí sú účastníkmi poskytovanej služby a ďalším inštitúciám na základe legislatívnych požiadaviek a môžu byť spracúvané zmluvnými maklérmi, spoločnosťami poskytujúce finančné, účtovné a mzdové služby, advokátskymi kanceláriami a spoločnosťami poskytujúcimi IT služby.


            Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od vysporiadania poslednej zákazky alebo od zadania Vašej poslednej požiadavky. Vaše osobné údaje súčasne budeme spracúvať aj pre účely reklamy a marketingu a uchovávať ich po dobu 3 rokov od ich poskytnutia.            Právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, ktorý sa opiera o náš záujem informovať Vás o našich službách a zostať tak s Vami v kontakte z dôvodu podpory budúcej spolupráce a obchodnej príležitosti. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je povinné a nie je prekážkou pre poskytovanie našich služieb.


             Ďalej Vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.


 


AML – Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti


a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Spoločnosť BHS Reality využíva PROGRAM AML, ktorý je v súlade so zákonom č. 52/2018 Z.z. z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.