Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou BHS Reality, s.r.o., IČO: 47100222, so sídlom: Púpavová 679/22, 841 04  Bratislava, s prevádzkou: Komárnická 26,  821 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 88440/B (ďalej len „Realitná kancelária“ alebo len „RK“) v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a bol prijatý s účinnosťou od : 13.01.2015.


Výklad pojmov:


Reklamáciou sa rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných Realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom.


Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Realitná kancelária poskytuje realitné služby.


Ak klient usúdi, že služby poskytované RK sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u RK a to písomne (e-mailom alebo poštou), prípadne osobne na prevádzke realitnej kancelárie.


Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol.


RK oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch, pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.


Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ RK uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.


Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb RK alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť RK.


Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30-ich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.


Klient pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Klient je povinný k reklamácii priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.


Alternatívne riešenie sporov – poučenie


Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:


http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov


Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:  • meno a priezvisko klienta, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  • presné označenie Realitnej kancelárie,

  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  • označenie, čoho sa klient domáha,

  • dátum, kedy sa klient obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf


Osoba poverená vybavovať reklamácie: Andrej Suhanský, tel. 0948 88 41 22