Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX spoločnosti BHS Reality


Cieľom našej realitnej kancelárie je efektívne fungovanie celej kancelárie tak, aby boli klientom poskytované komplexné a profesionálne realitné služby.


Byť zodpovedným partnerom voči klientom a všetkým subjektom v oblasti predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností nás zaväzuje ku kompetentnosti a dodržiavaniu spoločenských pravidiel, štandardov, zásad a postupov, a preto sme si stanovili tieto zásady, ktoré dodržiavame: • Záväznosť etického kódexu platí pre všetkých maklérov našej realitnej kancelárie.

 • Dodržiavame všeobecne záväzné právne predpisy a zákony Slovenskej republiky.

 • Pri komunikácii s klientmi, ostatnými osobami a aj medzi sebou vystupujeme  slušne, čestne, s úctou a vzájomným rešpektovaním práv každého.

 • Vzťah ku klientom, súdom, úradom a ďalším osobám sa pri výkone našej profesie riadi zásadou nezávislosti. Vyhýbame sa zásahom do našej nezávislosti. Vzťah makléra s klientom zakladáme na vzájomnej dôvere a zachovávame zodpovedajúcu diskrétnosť. Rešpektujeme profesionálne tajomstvo, dodržiavame mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré sme získali od klienta.

 • Vždy sa vyhýbame nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočnosti a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Pri výkone svojej činnosti nepoužívame klamlivé ani podvodné praktiky.

 • Našich klientov jasne, zrozumiteľne a jednoznačne, pravidelne a pravdivo informujeme o stave a priebehu obchodu s cieľom zabezpečiť jeho maximálnu transparentnosť.

 • Neposkytujeme realitné služby nečestným spôsobom, neuvádzame klienta do omylu, nezneužívame jeho dôveru vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby, nezamlčujeme klientovi žiadnu skutočnosť, podstatnú pre úspešné uskutočnenie obchodného prípadu.

 • Nezúčastňujeme sa nekalej súťaže na realitnom trhu, neznevažujeme činnosť iných maklérov, nevyjadrujeme sa k činnosti konkurenčných spoločností s úmyslom ich poškodiť. V prípade požiadavky o názor, vyjadrujeme ho slušným a bezúhonným spôsobom.

 • Dodržiavame všetky dohody, vrátane termínov dohodnutých s klientom.

 • Uplatňujeme zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupujeme ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre obidve strany najvhodnejšie riešenie.

 • Dbáme o dobré vystupovanie a o celkovú úpravu zovňajšku, aby naša vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej profesionálom a svojím vystupovaním reprezentujeme spoločnosť BHS Reality.

 • Neposkytujeme klientom poradenstvo, ktoré je mimo odbornú spôsobilosť realitného makléra. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka v danej problematike (napr. právne poradenstvo, daňové alebo finančné poradenstvo), danú vec konzultujeme s takýmto odborníkom.

 • Pri svojej činnosti pracujeme s osobnými údajmi klienta a preto zachovávame maximálnu diskrétnosť nielen voči priamym klientom ale aj tretím stranám, ktoré sú účastníkmi obchodného prípadu, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z., v platnom znení), a to aj po ukončení obchodného prípadu.


Staráme sa nielen o šírenie dobrého mena spoločnosti BHS Reality ale aj o zvýšenie prestíže profesie makléra na realitnom trhu a o pozitívne vnímanie obchodovania s nehnuteľnosťami v spoločnosti.